فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اسفند 1402

شماره ٦١٠: ز خاک کوی تو پرواز مشکل است مرا

ز خـاک کوی تـو پـرواز مشکل اسـت مراکـه از گـرانی جـان، کـوه بـر دل اسـت مـرابـه صـد امید بـه نخـل تـو کـرده ام پـیوندبـریدن از تـو بـه ناکـام مـشـکـل …

ز خـاک کوی تـو پـرواز مشکل اسـت مراکـه از گـرانی جـان، کـوه بـر دل اسـت مـرا
بـه صـد امید بـه نخـل تـو کـرده ام پـیوندبـریدن از تـو بـه ناکـام مـشـکـل اسـت مـرا
هـزار پــلــه ســبــکــبــارتــر بــود قــارونز تـخـم های امیدی کـه در گـل اسـت مـرا
عــجــب کــه پــای تــرا در نـگـار نـگـذاردز انـتـظـار تـو خـونـی کـه در دل اسـت مـرا
شــود ز آیـه رحــمـت گــنـاهـکــار دلــیـرنظـر بـه سـبـزخـطـان زهر قاتـل اسـت مرا
مکـش ز دسـت من آن سـاعـد نگارین راکه خون ز دست تو بسیار در دل است مرا
ز نام من، بـه غلط هم دهن نسـازد تـلخهمان که یاد لبـش نقل محـفـل اسـت مرا
پـرست چون جـرس از ناله ام بـیابـان هااگر چـه راه سخـن پـیش محـمل است مرا
همان که نقش مرا می زند به تیر از دوربـه هر طـرف کـه روم در مقـابـل اسـت مرا
گـهر بـه گـرد یتـیمـی نمی رسـد صـائبدر آن مـحـیط کـه امـید سـاحـل اسـت مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج