فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٠: ایا نور رخ موسی مکن اعمی صفورا را

ایــا نــور رخ مـــوســـی مـــکـــن اعـــمــی صـــفـــورا راچنین عشقی نهادستی به نورش چشم بینا رامـــنـــم ای بــــرق رام تــــو بــــرای صـــیـــد و …

ایــا نــور رخ مـــوســـی مـــکـــن اعـــمــی صـــفـــورا راچنین عشقی نهادستی به نورش چشم بینا را
مـــنـــم ای بــــرق رام تــــو بــــرای صـــیـــد و دام تــــوگـهی بـر رکـن بـام تـو گهی بـگـرفـتـه صـحـرا را
چــــه دانــــد دام بــــیــــچــــاره فــــریــــب مــــرغ آوارهچــه دانـد یـوسـف مـصـری غـم و درد زلـیـخـا را
گریبان گیر و این جا کش کسی را که تو خواهی خوشکه من دامم تـو صیادی چـه پـنهان صـنعتـی یارا
چــو شــهـر لــوط ویـرانـم چــو چــشــم لــوط حــیـرانـمسـبـب خـواهم کـه واپـرسـم نـدارم زهـره و یارا
اگـر عـطــار عــاشــق بــد ســنـایـی شــاه و فـایـق بــدنه اینم من نه آنم من کـه گم کـردم سـر و پـا را
یـکـی آهـم کـز ایـن آهـم بــسـوزد دشـت و خــرگـاهـمیکی گوشم که من وقفم شهنشـاه شـکرخـا را
خـمش کن در خـموشـی جـان کشـد چـون کهربـا آن راکه جانش مستـعد بـاشد کشاکش های بـالا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج