فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٦٠٨: ز فرزین بند آن رخ من چه شهماتم چه شهماتم

ز فرزین بـند آن رخ من چه شهماتـم چه شهماتممـکـن ای شـه مـکـافـاتـم مکـن ای شـه مکـافـاتـمدلم پر گشت از مهری که بر چشمت از او مهریاگــر در پــیـش مــحـ…

ز فرزین بـند آن رخ من چه شهماتـم چه شهماتممـکـن ای شـه مـکـافـاتـم مکـن ای شـه مکـافـاتـم
دلم پر گشت از مهری که بر چشمت از او مهریاگــر در پــیـش مــحــرابــم وگــر کــنــج خــرابــاتــم
بــه لـخـت ایـن دل پــاره مـگـر رحـمـت شـد آوارهمـــرا فـــریـــاد رس آخـــر کـــه در دریــای آفـــاتـــم
چـو شاه خوش خرام آمد جـز او بـر من حـرام آمدچـه بـی بـرگـم ز هـجـرانـش اگـر در بــاغ و جـنـاتـم
مـرا رخـسـار او بـایـد چـه سـود از مـاه و پـرویـنـمچو شام زلف او خواهم چه سود از شام و شاماتم
چــو از دســتــش خــورم بــاده مــنــم آزاد و آزادهچـو پـیـش او زمـیـن بـوسـم بـه بــالـای سـمـاواتـم
سـعادت ها که من دارم ز شـمس الدین تـبـریزیسـعـادت هـا سـجـود آرد بـه پـیـش این سـعـاداتـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج