فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

شماره ٦٠٨: به خنده ای بنواز این دل خراب مرا

بــه خــنــده ای بــنــواز ایــن دل خــراب مــرابـه شـور حـشـر نـمـکـسـود کـن کـبــاب مـراخـــدا جـــزا دهـــد آن ابــــر بـــی مـــروت را!کــه ســـد …

بــه خــنــده ای بــنــواز ایــن دل خــراب مــرابـه شـور حـشـر نـمـکـسـود کـن کـبــاب مـرا
خـــدا جـــزا دهـــد آن ابــــر بـــی مـــروت را!کــه ســـد راه دمــیــدن شـــد آفــتـــاب مــرا
دلـم ز شـکـوه خـونین پـرسـت، مـی تـرسـمکـه زور مـی، شـکـنـد شـیـشـه شــراب مـرا
ترا که دست و دلی هست قطره ای بفشانکـه چـون گـهـر بـه گـره بــسـتـه انـد آب مـرا
دریـن ریـاض، مـن آن گـلـبــنـم کـه از خـواریبــه نــرخ آب نــگــیـرد کــســی گــلــاب مــرا
مـرا بـسـوز بـه هر آتـشـی کـه می خـواهیمـکــن حــوالـه بــه دیـوانـیـان حــســاب مـرا
ز ابــر رحـمـت حـق نـامـه اش سـفـیـد شـودکــســی کـه در گـرو مـی کـنـد کــتــاب مـرا
بـه سـخـت رویی مـینـای خـویـش مـی نـازدنــدیــده چـــرخ زبـــردســـتـــی شــراب مــرا
مـرا بـه لـقـمـه این نـاکـسـان مـکـن مـحـتـاجز پـــاره جـــگــر خــویــش کــن کــبـــاب مــرا
بـس اسـت خـجـلـت روی زمین سـزای گـناهبــه زیـر خــاک حــوالـت مـکــن عــقــاب مـرا
فغان که نیسـت جـهان را سحـاب تـردستـیکـه شــویـد از ورق چــهـره، گـرد خــواب مـرا
فـلـک عـبـث کـمـری بـسـتـه در نهفـتـن مـننـهـان چــگـونـه کــنـد هـالـه مـاهـتــاب مـرا؟
سـیـاه در دو جـهـان بـاد روی مـوی سـفـیـد!که همچو صبح، گرانسنگ ساخت خواب مرا
ز آب گـوهـر خــود گـشـتــه اسـت زیـر و زبــرمــبــیــن بــه دیــده ظــاهــر دل خــراب مــرا
خــیـال زلـف کــه پــیـچــیـده بــر رگ جــانـم؟کـه کـوتــهـی نـبــود عـمـر پــیـچ و تــاب مـرا
حــرام بــاد بــر آن قـوم، بــی خــودی صــائبکـه مـی خـورند بـه تـلـخـی شـراب ناب مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج