فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٠٧: درخت و آتشی دیدم ندا آمد که جانانم

درخــت و آتــشــی دیــدم نــدا آمــد کــه جــانــانــممــرا مـی خــوانـد آن آتــش مـگــر مـوســی عــمــرانـمدخـلـت الـتـیه بـالـبـلـوی و ذقـت الـمن و …

درخــت و آتــشــی دیــدم نــدا آمــد کــه جــانــانــممــرا مـی خــوانـد آن آتــش مـگــر مـوســی عــمــرانـم
دخـلـت الـتـیه بـالـبـلـوی و ذقـت الـمن و الـسـلـویچـهل سـال اسـت چـون مـوسـی بـه گـرد این بـیابـانم
مـپـرس از کـشـتـی و دریـا بـیـا بـنـگـر عـجـایـب هـاکه چندین سال من کشتی در این خشکی همی رانم
بـیـا ای جـان تـویی مـوسـی وین قـالـب عـصـای تـوچــو بــرگـیـری عـصــا گـردم چــو افـکـنـدیـم ثــعــبــانـم
تویی عیسی و من مرغت تو مرغی ساختی از گلچـــنـــانــک دردمـــی در مـــن چـــنــان در اوج پـــرانــم
منم استـون آن مسجـد که مسند ساخـت پـیغامبـرچـــو او مــســنــد دگــر ســازد ز درد هــجـــر نــالــانــم
خــداونــد خــداونــدان و صــورت ســاز بــی صــورتچـه صـورت می کـشـی بـر من تـو دانی من نمی دانم
گـهی سـنـگـم گـهی آهـن زمـانـی آتـشـم جـمـلـهگـهی مـیزان بـی سـنـگـم گـهی هم سـنـگ و مـیزانـم
زمـانی مـی چـرم این جـا زمـانی مـی چـرند از مـنگـهی گـرگـم گـهی میشـم گهی خـود شـکـل چـوپـانم
هـیـولـایـی نـشــان آمـد نـشــان دایـم کــجــا مـانـدنــه ایــن مـــانــد نــه آن مـــانــد بـــدانــد آن مـــن آنــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج