فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٦٠٦: کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم

کـشـیـد ایـن دل گـریـبـانـم بـه سـوی کـوی آن یـارمدر آن کویی که می خـوردم گرو شـد کفش و دسـتـارمز عـقل خـود چـو رفـتـم من سـر زلفـش گرفـتـم منکــنــون…

کـشـیـد ایـن دل گـریـبـانـم بـه سـوی کـوی آن یـارمدر آن کویی که می خـوردم گرو شـد کفش و دسـتـارم
ز عـقل خـود چـو رفـتـم من سـر زلفـش گرفـتـم منکــنــون در حــلــقــه زلــفــش گــرفــتـــارم گــرفــتـــارم
چو هر دم می فزون باشد ببین حالم که چون باشدچـنان می های صـدسـالـه چـنین عـقـلی کـه من دارم
بـگوید در چـنان مسـتـی نهان کن سر ز من رستـیمـسـلـمـانـان در آن حـالـت چـه پــنـهـان مـانـد اسـرارم
مرا می گـوید آن دلـبـر کـه از عـاشـق فـنا خـوشـتـرنــگــارا چــنــد بــشــتــابــی نــه آخــر انــدر ایــن کــارم
چـو ابـر نـوبـهاری مـن چـه خـوش گـریان و خـنـدانـماز آن می های کاری من چه خوش بی هوش هشیارم
چـو عـنقـا کوه قـافـی را تـو پـران بـینی از عـشـقشاگـــر آن کـــه خـــبـــر یـــابـــد ز لـــعـــل یـــار عـــیـــارم
مـنـم چـو آسـمـان دوتـو ز عـشـق شـمـس تـبـریزیبــزن تــو زخــمـه آهـســتــه کـه تــا بــرنـسـکـلـد تــارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج