فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٦٠٦: جدا شو از دو عالم تا توانی با خدا بودن

جــدا شـو از دو عـالـم تــا تــوانـی بــا خــدا بــودنکه دارد دردسـر بـسـیار، بـا خـلق آشـنا بـودنبـکـش در زنـدگـی مـردانـه جـام نیسـتـی بـر سـرکـه بـ…

جــدا شـو از دو عـالـم تــا تــوانـی بــا خــدا بــودنکه دارد دردسـر بـسـیار، بـا خـلق آشـنا بـودن
بـکـش در زنـدگـی مـردانـه جـام نیسـتـی بـر سـرکـه بـاشـد در بـلـا بـودن، بـه از بـیم بـلـا بـودن
دم تــیــغ قــضــا از چــیــن ابــرو بــرنــمــی گــرددنـدارد حــاصـلـی دلـگـیـر از حـکـم قـضـا بــودن
ثــمــرهــای گــرامــی در بــهـشــت جــاودان دارددرین بـستانسرا یک چند بـی بـرگ و نوا بـودن
بـه سـیـم قـلـب بـاشـد مـاه کـنـعـان را خـریـداریبــه امـیـد غـنـای جــاودان چــنـدی گـدا بــودن
ز طــوفــان حــوادث لـنـگـر تــمـکـیـن مـده از کــفکه دریا می کند دل را بـه تـلخی ها رضا بـودن
مــیــاور رو بـــه مــردم تـــا نــگــردانــنــد رو از تـــوکه بـاشد بـر خلایق پـشت کردن مقتـدا بـودن
چـو پـل از بـردبـاری بـگذران تـقـصـیر خـلق از خـودنـبـایـد تـنـد چـون سـیـلـاب بـا قـد دو تـا بـودن
تمنا را ز دل، چون سگ ز مسجد، دور می سازیاگر دانی چه مطلب هاست در بی مدعا بودن
سـواد فـقـر مـی بــخـشـد حـیـات جـاودان صـائبدریـن ظـلـمـت نـبــایـد غـافـل از آب بـقـا بـودن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج