فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٠٤: شراب لعل از لبهای دلبر می توان خوردن

شـراب لعـل از لبـهای دلبـر می تـوان خـوردنمی بی دردسر زین جام و ساغر می توان خوردنبـه حرف تلخ ازان لبهای میگون بـرنمی گردمکه می هر چند بـاشد تـلخ بـهت…

شـراب لعـل از لبـهای دلبـر می تـوان خـوردنمی بی دردسر زین جام و ساغر می توان خوردن
بـه حرف تلخ ازان لبهای میگون بـرنمی گردمکه می هر چند بـاشد تـلخ بـهتـر می توان خوردن
بـه غیر از بـوسه کز تکرار رغبـت را کند افزونکـدامـیـن قـنـد را دیـگـر مـکـرر مـی تـوان خـوردن؟
اگـر روی عـرقـنـاک تــو در مـد نـظــر بــاشــدچـو آب زندگـی گـرمای محـشـر می تـوان خـوردن
اگر چه تلخ گفتارست آن شیرین دهن صائبفـریـب وعـده او را چــو شـکـر مـی تــوان خــوردن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج