فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٦٠٢: ز درد و داغ دل را نیک محضر می توان کردن

ز درد و داغ دل را نــیـک مــحــضــر مــی تــوان کــردنبــه چـاکـی یـنـه را صـحـرای مـحـشـر مـی تـوان کـردنز غـفـلـت روی دسـت فـربــهـی خـوردم، نـدانـس…

ز درد و داغ دل را نــیـک مــحــضــر مــی تــوان کــردنبــه چـاکـی یـنـه را صـحـرای مـحـشـر مـی تـوان کـردن
ز غـفـلـت روی دسـت فـربــهـی خـوردم، نـدانـسـتــمکـه حــصــن عــافـیـت پــهـلـوی لـاغـر مـی تــوان کـردن
صــنــوبــروار اگــر از مــیـوه شــیـریـن تــهــیـدســتــیبـــه روی تـــازه دلــهــا را مــســخــر مــی تــوان کــردن
نـداری رنـگ و بـویی گـر دریـن گـلـشـن ز بـی بـرگـیبــه خـلـق خـوش جـهـانـی را مـعـطـر مـی تــوان کـردن
بـه این گرمی که من در جـسـتـجـوی او کمر بـسـتـمچــراغ کـشــتــه ام از نـقــش پــا بــر مـی تــوان کــردن
تــــرا انـــدیـــشـــه فـــردا رســـد امـــروز در خـــاطـــراگــر امــروز را فـــردای مــحـــشـــر مــی تـــوان کـــردن
بـه افـسـون در دل سـخـت تـوره کـردن بـود مـشـکـلوگــرنــه رخــنــه در ســد ســکــنــدر مــی تــوان کــردن
سخن کش مهر لب گشته است صائب حرف را، ورنهسخن کش گر به دست افتد سخن سر می توان کردن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج