فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اسفند 1402

شماره ٦٠٢: ز آه سرد چه پرواست حسن سرکش را؟

ز آه سرد چه پرواست حسن سرکش را؟نسـیم، بـال و پـر سـرکشـی اسـت آتـش رابــه خـط تـسـلـی ازان لـعـل آبــدار شـدمکـه خـاک مـی کـشـد از آب بــهـتــر آتـش ر…

ز آه سرد چه پرواست حسن سرکش را؟نسـیم، بـال و پـر سـرکشـی اسـت آتـش را
بــه خـط تـسـلـی ازان لـعـل آبــدار شـدمکـه خـاک مـی کـشـد از آب بــهـتــر آتـش را
ز بـرق شـوخـی او ریخـت کوه قاف از همنهان به شیشه چسان سازم آن پریوش را؟
عـنـان بـرگ خـزان دیـده در کـف بـادسـتچــگـونـه جــمـع کـنـم ایـن دل مـشـوش را؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج