فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٦٠١: تا به کی ای شکر چو تن بی دل و جان فغان کنم

تا به کی ای شکر چو تن بی دل و جان فغان کنمچــنــد ز بــرگ ریـز غــم زرد شــوم خــزان کــنـماز غــم و انـدهـان مـن ســوخــت درون جــان مـنجـمـلـه فـروغ…

تا به کی ای شکر چو تن بی دل و جان فغان کنمچــنــد ز بــرگ ریـز غــم زرد شــوم خــزان کــنـم
از غــم و انـدهـان مـن ســوخــت درون جــان مـنجـمـلـه فـروغ آتـشـین تـا بـه کـیـش نـهـان کـنـم
چـند ز دوسـت دشـمنی جـان شـکنی و تـن زنیچـند من شـکـسـتـه دل نوحـه تـن بـه جـان کنم
مؤمـن عـشـقـم ای صـنم نـعـره عـشـق مـی زنمهمچـو اسـیرکـان ز غـم تـا بـه کـی الـامـان کـنم
چـونـک خـیـال تـو سـحـر سـوی مـن آیـد ای قـمـرچون گذرد ز موج خون خاصه که خون فشان کنم
ســنـگ شــد آب از غـمـم آه نـه ســنـگ و آهـنـمکآتــش رویـد از تــنـم چــونــک حــدیـث آن کــنـم
ای تـبـریـز شـمـس دین بـا تـو قـرین و چـون قـریندور قــمـر اگــر هـلــه بــا تــو یـکــی قــران کــنـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج