فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٥: شب فراق نخواهم دواج دیبا را

شــــب فـــراق نـــخــــواهـــم دواج دیـــبــــا راکـه شـب دراز بــود خـوابــگـاه تــنـهـا راز دســت رفــتـــن دیــوانــه عــاقــلــان دانــنــدکـه اح…

شــــب فـــراق نـــخــــواهـــم دواج دیـــبــــا راکـه شـب دراز بــود خـوابــگـاه تــنـهـا را
ز دســت رفــتـــن دیــوانــه عــاقــلــان دانــنــدکـه احـتـمـال نمـانـدسـت نـاشـکـیبـا را
گـرش بـبـیـنـی و دسـت از تـرنـج بـشـنـاسـیروا بــود کـه مـلـامـت کــنـی زلـیـخــا را
چــنـیـن جــوان کـه تــویـی بــرقـعــی فـروآویـزو گـر نـه دل بــرود پــیـر پــای بــرجــا را
تــو آن درخــت گــلـی کــاعــتــدال قــامـت تــوبــبــرد قــیـمــت ســرو بــلــنــدبــالــا را
دگـر بـه هـر چـه تـو گـویـی مـخـالـفـت نـکـنـمکه بی تو عیش میسر نمی شود ما را
دو چـشـم بـاز نهاده نشـسـتـه ام همـه شـبچـو فـرقـدین و نـگـه مـی کـنـم ثـریـا را
شبی و شمعی و جمعی چه خوش بود تا روزنظـر بـه روی تـو کـوری چـشـم اعـدا را
من از تـو پـیش که نالم که در شـریعت عشـقمـعـاف دوسـت بــدارنـد قـتـل عـمـدا را
تـو همـچـنان دل شـهری بـه غـمـزه ای بـبـریکـه بـندگـان بـنی سـعـد خـوان یغـما را
در این روش کـه تـویی بـر هـزار چـون سـعـدیجــفــا و جــور تــوانـی ولـی مـکـن یـارا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج