فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

شماره ٥: ز خاک کوی تو هر خار سوسنی است مرا

ز خاک کوی تو هر خار سوسنی است مرابـه زیر زلف تـو هر موی مسـکـنی اسـت مرابــرای آنـکــه ز غــیـر تــو چــشــم بــردوزمبـه جای هر مژه بـر چشم سوزنی است …

ز خاک کوی تو هر خار سوسنی است مرابـه زیر زلف تـو هر موی مسـکـنی اسـت مرا
بــرای آنـکــه ز غــیـر تــو چــشــم بــردوزمبـه جای هر مژه بـر چشم سوزنی است مرا
ز بـسـکه بـر سـر کوی تـو اشک ریخـتـه امز لـعـل در بـر هر سـنـگ دامـنـی اسـت مـرا
فــلـک مـوافــقــت مـن کـبــود درپــوشــیـدچـو دید کز تـو بـهر لحـظه شیونی اسـت مرا
از آن زمـان کـه ز تــو لـاف دوسـتـی زده امبهر کجا که رفیقی است دشمنی است مرا
هـر آنـکـه آب مـن از دیـده زیـر کـاه تـو دیـدیقین شناخـت که بـر بـاد خـرمنی اسـت مرا
بـه دام عـشـق تـو درمانده ام چـو خـاقانیاگر نه بـام فـلک خـوش نشـیمنی اسـت مرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج