فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 اردیبهشت 1403

شماره ٥: دلا! باز این همه افسردگی چیست؟

دلا! باز این همه افسردگی چیست؟بـه عهد گل، چنین پژمردگی چیست؟اگــــــر آزرده ای از تــــــوبــــــه دوشدگر بتوان شکست، آزردگی چیست؟شنیدم گرم داری حـلقه…

دلا! باز این همه افسردگی چیست؟بـه عهد گل، چنین پژمردگی چیست؟
اگــــــر آزرده ای از تــــــوبــــــه دوشدگر بتوان شکست، آزردگی چیست؟
شنیدم گرم داری حـلقه، ای دوست!بـهائی! بـاز این افسـردگی چـیسـت؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج