فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٥: خیال روی تو از دل بدر نمی آید

خـــیـــال روی تـــو از دل بـــدر نـــمـــی آیــدکـه خـودپـرسـت ز آییـنـه بـر نـمـی آیـدنمـی کـنـد دل بـیتـاب مـن نـفـس را راسـتنـهـال قــامــت او تــ…

خـــیـــال روی تـــو از دل بـــدر نـــمـــی آیــدکـه خـودپـرسـت ز آییـنـه بـر نـمـی آیـد
نمـی کـنـد دل بـیتـاب مـن نـفـس را راسـتنـهـال قــامــت او تــا بــه بــرنـمــی آیـد
لـب شـکـایـت مـن از وصـال بــسـتــه نـشـدرفــوی زخــم ز مــوی کــمــر نـمـی آیـد
چـنان ز حـسـن گلوسـوز شـد جـهان خـالیکـه بـوی سـوخـتـگی از جـگـر نمی آید
در آن حــریـم کـه آیـیـنـه طـلـعـتــی بــاشــدنــفــس ز مــردم آگــاه بـــرنــمــی آیــد
ازان ز راز خــرابـــات خــلــق بـــیــخـــبـــرنــدکـه بـا خـبـر کـس از آنجـا بـدر نمـی آید
عـلـاج تــنـگـی راه درشـت هـمـواری اســتکه پای رشته به سنگ از گهر نمی آید
جــز ایـن کــه گـرد بــرآرد ز خــاکــدان وجــوددل رمــیــده بــه کــار دگــر نــمــی آیــد
سخن به لب نرسد بی سخن کشی صائبگـهر بـه پـای خـود از بـحـر بـرنـمـی آید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج