فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

شماره ٥: ترا که نور نظر نیست اعتبار آمیز

تـرا کـه نـور نـظـر نـیسـت اعـتـبـار آمـیزنظر بـه هر چه کنی می شود غبـار آمیزجـواب تـلـخ بـه نـقـد از لـب تـرشـرویـانهــزار بــار بــه از قــنــد انــ…

تـرا کـه نـور نـظـر نـیسـت اعـتـبـار آمـیزنظر بـه هر چه کنی می شود غبـار آمیز
جـواب تـلـخ بـه نـقـد از لـب تـرشـرویـانهــزار بــار بــه از قــنــد انــتــظــار آمــیـز
بـرآن بـلند نظـر لاف همت اسـت حـلالکـه نـنـگ دارد ازیـن فـخـرهـای عـارآمـیـز
نـدیـد از آیـنـه عــمــر روی نـقــش مـرادز خـون هرکـه نشـد پـنـجـه ای نگـارآمـیز
شــمــار داغ بــه انـدازه هـوس بــاشــدبـه قـدر خـارو خـس آتـش بـود شـرارآمیز
مـقـام گـوهـر شـهـوار سـینـه دریاسـتشــکــار خــار کــنـد مــوجــه کــنـارآمـیـز
بـه زلف و خـال نکویان نظـر سـیاه مکنچـه دل گـشـاید ازین مهره های مـارآمیز
به نیم چشم زدن شد تهی زنقد حیاتبـسـاط هسـتـی، چـون کاغـذ شـرارآمیز
مبـین بـه زردی ظاهر که چـون گل رعناخــزان چــهـره عـاشـق بــود بــهـارآمـیـز
بــه گـردبــاد غــلـط مـی کــنـنـد آه مـرازبـس که شـد زجـهان خـاطـرم غبـارآمیز
مـخـور ز خـلـق فـریب مـلـایمـت صـائبکه چرب نرمی مردم گلی است خارآمیز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج