فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٥: تازه شد آوازه خوبی ، گلستان ترا

تـــازه شــد آوازه خــوبـــی ، گــلــســتــان تــرانعمه سنج نو، مبـارک بـاد، بـستـان تراخـوان زیبـایی بـه نعمتـهای ناز آراست، حـسننعـمت این خـوان گـوا…

تـــازه شــد آوازه خــوبـــی ، گــلــســتــان تــرانعمه سنج نو، مبـارک بـاد، بـستـان ترا
خـوان زیبـایی بـه نعمتـهای ناز آراست، حـسننعـمت این خـوان گـوارا بـاد مهمـان تـرا
مدعی خوش کرد محـکم در میان دامان سعیفرصتش بـادا که گیرد سخت دامان تـرا
بــاد، پــیـمــان تــو بــا اغــیــار یــارب اســتــوارگرچه امکان درستی نیست پـیمان تـرا
سد چو وحشی بسته زنجیر عشقت شد ز نوبعد از این گنجایش ما نیست زندان ترا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج