فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٥: اگر درد مرا زان بی مروت چاره می آید

اگــر درد مــرا زان بـــی مــروت چـــاره مــی آیــدنه آخر چشمه هم بیرون زسنگ خاره می آید؟کلیدی نیست غیر از سخت رویی قفل مطلب رابـه آهن این شـرر بـیرون…

اگــر درد مــرا زان بـــی مــروت چـــاره مــی آیــدنه آخر چشمه هم بیرون زسنگ خاره می آید؟
کلیدی نیست غیر از سخت رویی قفل مطلب رابـه آهن این شـرر بـیرون زسـنگ خـاره مـی آید
کـدامـین خـانه پـردازسـت در جـانـم نـمـی دانـمکـه جـای اشـک از چـشـمـم دل آواره مـی آیـد
نمی بـیند بـه دنبـال خـود از حـرص طـلب غـافـلوگــرنـه روزی از دنـبــال روزی خــواره مــی آیـد
نظـر بـر چـشـم شـیر انـداخـتـن بـنـدد دهانش راتـو گر ثـابـت قدم بـاشی چه از سیاره می آید؟
بــلـا در آســتــیـن بــســیـار دارد گـوشـه عـزلـتکـه گـل از شـاخ بـیرون بـا دل صـد پـاره می آید
نـوازش در مـقـام مـعـذرت کـم نـیسـت از ریـزشکـه گـاهی کـار شـیر از جـنبـش گهواره می آید
بـغیر از بـیکسـی صائب که می گیرد خـبـر از منکـه از یاران بـه سـر وقـت من بـیچـاره می آید؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج