فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥٩٩: چه باشد جان که نتوان صرف راه دلستان کردن؟

چـه بـاشد جـان که نتـوان صرف راه دلستـان کردن؟ازان جـان جـهان نتـوان کـنار از بـیم جـان کـردنخوشا سودای یکجا گر چه باشد سر به سر نقصانکه سودایی شدم ز …

چـه بـاشد جـان که نتـوان صرف راه دلستـان کردن؟ازان جـان جـهان نتـوان کـنار از بـیم جـان کـردن
خوشا سودای یکجا گر چه باشد سر به سر نقصانکه سودایی شدم ز اندیشه سود و زیان کردن
گــرفــتــم بــاغــبــان ســنـگــدل مـانـع نـمـی گـرددبـه شـاخ گل مروت نیسـت طـرح آشـیان کردن
چـه خـونـهـا مـی تـوانـسـتـیم در دل کـرد خـوبـان رااگر می شد میسـر عشق را در دل نهان کردن
ز فـکـر عــاقـبــت دل را چــه فـارغ بــال مـی ســازددر ایـام بــهـاران چــون گـل رعـنـا خــزان کـردن
شکسـت از چـیدن گل پـشت امیدم، چـه دانسـتـمکه از چاک قفس بـایست سیر گلستان کردن؟
مـکـن ای بـوالـهـوس از چـیدن گـل مـنـع عـاشـق راکه از نظارگی خوش نیست منع بـاغبـان کردن
بـــه رنـــگ خـــود بـــرآورد آن پـــریــرو زال دنـــیـــا راز مـاه مـصــر مـی آیـد زلـیـخــا را جــوان کــردن
بـینـدیـش از خـدا ای مـحـتـسـب انـصـاف پـیـدا کـنمروت نیسـت در فـصـل بـهاران می گران کردن
چــه صـورت هـای مـعـنـی آفـریـن در آسـتــیـن داردبـه رنگ خـامه مـو صـد زبـان را یک زبـان کـردن
عــبــیـر پــیـرهـن بــودم، غـبــارآلـود مـی گـشــتــمکـنـون از دور مـی بـایـد سـجـود آسـتـان کـردن
بــه خــاک و خــون کـشــد صــائب دل آزاد مـردان رابـه غـیر از دیده عـبـرت تـماشـای جـهان کـردن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج