فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٩٨: ز کوی یار آسانی کی توان قطع نظر کردن؟

ز کوی یار آسـانی کی تـوان قـطـع نظـر کردن؟که بیرون رفتن از دنیاست از کویش سفر کردنمشـو غـافل ز حـال زیردسـتـان در زبـردسـتـیکـه سـر را پـاس می دارد بـ…

ز کوی یار آسـانی کی تـوان قـطـع نظـر کردن؟که بیرون رفتن از دنیاست از کویش سفر کردن
مشـو غـافل ز حـال زیردسـتـان در زبـردسـتـیکـه سـر را پـاس می دارد بـه زیر پـا نظـر کـردن
تـپـیدن های دل آمـاده اسـت این مـژدگـانی راچه افتاده است پیش از آمدن ما را خبـر کردن؟
تـو کآخـر می کـنی خـون در جـگـر امیدواران رادهان تـلـخ مـا شـیرین نبـایسـت از ثـمـر کـردن
چو از گفتار شیرین تنگ شکر می کند گوشتبـه طوطی از مروت نیست امسـاک شکر کردن
مکـن ای پـادشـاه حـسـن مژگـان را عـنانداریچـو تـسخیر جـهانی می تـوان از یک نظر کردن
نـیـالـاید بـه دنـیا هـر کـه دامـان خـود از پـاکـیتـواند چـون سـیاوش سـالم از آتـش گذر کـردن
ز پـیچ و تـاب کـن هموار صـائب رشـتـه خـود راکـه مـی بــایـد تــرا از دیـده ســوزن گـذر کـردن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج