فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٩٧: کار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم

کــار مـرا چــو او کـنـد کـار دگـر چــرا کـنـمچـونک چـشـیدم از لبـش یاد شـکـر چـرا کنماز گـلزار چـون روم جـانب خـار چـون شـوماز پی شب چو مرغ شب ترک سح…

کــار مـرا چــو او کـنـد کـار دگـر چــرا کـنـمچـونک چـشـیدم از لبـش یاد شـکـر چـرا کنم
از گـلزار چـون روم جـانب خـار چـون شـوماز پی شب چو مرغ شب ترک سحر چرا کنم
باده اگر چه می خورم عقل نرفت از سرممجـلـس چـون بـهشـت را زیر و زبـر چـرا کـنم
چونک کمر بـبـسته ام بـهر چنان قمررخیاز پــی هـر سـتـاره گـو تـرک قـمـر چـرا کـنـم
بـر سـر چـرخ هفتـمین نام زمین چـرا بـرمغـیرت هـر فـرشـتـه ام ذکـر بـشـر چـرا کـنـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج