فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٥٩٦: عنان مصلحت در عشق می باید رها کردن

عـنان مصـلـحـت در عـشـق می بـاید رها کـردننـدارد حــاصـلـی در بــحـر بــی سـاحـل شـنـا کـردنندارد حـلـقـه ای جـز نعـل وارون مـحـمـل لـیلـینــبـــایــد…

عـنان مصـلـحـت در عـشـق می بـاید رها کـردننـدارد حــاصـلـی در بــحـر بــی سـاحـل شـنـا کـردن
ندارد حـلـقـه ای جـز نعـل وارون مـحـمـل لـیلـینــبـــایــد گـــوش ای مــجـــنــون بـــه آواز درا کـــردن
کـمان کن قـامت چـون تـیر را در قـبـضـه طـاعـتکــز ایـن صــیــقــل تــوان آیـیـنــه دل را جــلــا کــردن
بـه هم پـیوستـه گردد چون شرر آغاز و انجـامتتــوانـی خــرده جــان را بــه رغــبــت گـر فــدا کــردن
کمان شـکوه چـون حـلاج چـند از دار زه سـازی؟بـه حـرف حـق نـمـی بــایـسـت خـود را آشـنـا کـردن
ز شـکـر خـواب گردد تـنگ شـکـر جـامه خـوابـتتـــوانــی بـــســـتـــر خـــود را اگــر از بـــوریــا کــردن
ز دستت بی طلب دادن به سایل چون نمی آیدنــبـــایــد روی خـــود را تـــلــخ از ابـــرام گــدا کـــردن
مـشـو غـافـل ز پـاس وقـت اگـر از دور بــیـنـایـیکه چـون شـد فـوت، نتـوان این عـبـادت را قضـا کردن
نـصـیحـت بـشـنو ای زاهد، فـرود آ از سـر مـنـبـربـــرای روی مــردم پــشــت نــتــوان بــر خــدا کــردن
بـه منبـر بـهر تـسخیر خـلایق حـرف حـق گفتـنبــود رفـتــن بــه بــام کـعـبــه در کـســب هـوا کـردن
مـرو از ره بــرون صـائب بــه حـرف پـوچ شـیـادانکه بی مغزی است از هر چوب بی مغزی عصا کردن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج