فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٥٩٦: اگر به بندگی ارشاد می کنیم ترا

اگــر بــه بــنـدگــی ارشــاد مــی کــنـیـم تــرااشاره ای اسـت که آزاد می کنیم تـراتــو بــا شـکـســتــگـی پــا قـدم بــه راه گـذارکـه ما بـه جـاذبـه …

اگــر بــه بــنـدگــی ارشــاد مــی کــنـیـم تــرااشاره ای اسـت که آزاد می کنیم تـرا
تــو بــا شـکـســتــگـی پــا قـدم بــه راه گـذارکـه ما بـه جـاذبـه امداد می کـنیم تـرا
بــه دامـنـی کــه دریـن راه بــر کــمــر بــنـدیغـنـی ز راحـلـه و زاد مـی کـنـیـم تــرا
بــشــو بــه خــون ز دل انـدیـشــه رهـایـی راکه گر عدم شوی، ایجاد می کنیم ترا
دریـن مـحـیـط، چـو قـصـر حـبـاب اگـر صـد بـارخـراب می شـوی، آبـاد می کـنیم تـرا
بـه تـیـغ غـمـزه دلـت را کـنـیم اگـر صـد چـاکبـه زلف، شانه شمشاد می کنیم تـرا
تـرا بــه جـنـت دربــسـتـه مـی شـویـم دلـیـلاگر بـه خـامشی ارشاد می کنیم تـرا
ز شکر و شکوه مزن دم تـو چـون تـنک ظرفاناگـر غـمـین و اگـر شـاد می کـنیم تـرا
ز مـرگ تــلـخ بــه مـا بــدگـمـان مـشـو زنـهـارکه از طـلسـم غـم آزاد می کـنیم تـرا
فــرامــشــی ز فــرامـوشــی تــو مـی خــیـزداگـر تـو یـاد کـنـی، یاد مـی کـنـیم تـرا
اگـر تـو چـشـم بــپـوشـی ز شـاهـدان مـجـازغـنی ز حـسـن خـداداد می کنیم تـرا
اگــر ز کـــوه غـــم مــا گــران نــســـازی رویز خــرمـی فـرح آبــاد مـی کـنـیـم تــرا
چــو مـاهـیـان مـشــو از یـاد کــرد مـا غــافــلوگـرنـه روزی صــیـاد مـی کــنـیـم تــرا
اگـر تــو بــرگ عــلـایـق ز خــود بــیـفـشــانـیبــهـار عــالـم ایـجــاد مـی کـنـیـم تــرا
نوازشی است زبان را، نه از فراموشی استاگـر گـهی بـه زبـان یاد مـی کـنیم تـرا
نـدیـده ایم بـه این لـطـف آدمـی، چـه عـجـباگـر غـلـط بــه پـریـزاد مـی کـنـیـم تـرا
مــســاز رو تــرش از گــوشــمــال مــا صــائبکه ما بـه تـربـیت استـاد می کنیم ترا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج