فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٩٥: چو نتوان بر کنار افتاد با بحر از شنا کردن

چـو نـتـوان بـر کـنـار افـتـاد بــا بـحـر از شـنـا کـردنکـمـر چـون مـوج بـایـد در مـیـان بـحـر وا کـردنز یک حـرف سـبـک صـد کوه تـمکین رنگ می بـازدنسیم…

چـو نـتـوان بـر کـنـار افـتـاد بــا بـحـر از شـنـا کـردنکـمـر چـون مـوج بـایـد در مـیـان بـحـر وا کـردن
ز یک حـرف سـبـک صـد کوه تـمکین رنگ می بـازدنسیمی می تواند بحر را بی دست و پا کردن
نـدارد مـغـز هـسـتــی مـزرع بــی حـاصـل امـکـانبـرای کـاه نـتـوان چـهـره را چـون کـهربـا کـردن
بــرای عـالـم بــاطـل ز حــق نـتــوان شـدن غـافـلبـه سـیم قـلب نتـوان دامن یوسـف رها کـردن
ز حق جـو آنچه می جویی، که تـا فرمان حق نبـودنـیـایـد از سـلـیـمـان حـاجـت مـوری روا کـردن
حـبــاب از تــرکـتــاز مـوج بــی جـا شـکـوه ای داردنـبــایـسـتــی از اول خـانـه از دریـا جـدا کـردن
گــرانـی از حــبــاب مــا مـبــاد آن بــحــر گــوهـر راکه سـیر عـالمی داریم در هر چـشـم وا کردن
بـه عـالم صـلح بـاید کـرد، اگر نه هر کـجـا بـاشـینمـی بـاید سـلـاح جـنگ را از خـود جـدا کـردن
دلــا تـــرک هــوا کـــن قـــرب حـــق گــر آرزو داریکه دور افتد حبـاب از بـحر، از کسب هوا کردن
بـه جامی دستگیری کن (مرا) ای عشق بـی پرواکه نتـوان زندگی زین بـیش در بـند حـیا کـردن
بـه تـدبـیـر خـرد تـا مـی تـوانـی دسـت و پـایی زنکـه نتـوان بـر کـنار آمـد ز دریا بـی شـنا کـردن
ز لـذت هـای عـالـم مـی کـنـد بـی گـنـاه عـارف رابـه خـاطـر معـنی بـیگـانه (ای) را آشـنا کـردن
سزای توست ای گل این جراحت های پی در پینـبــایـسـتـی بـه روی خـود زبـان خـار وا کـردن
شـدم بـی ذوق تـا آمـد خـدنگـم بـر نشـان صـائبتـغافل بـر هدف بـایسـت چـون تـیر خـطا کردن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج