فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٥٩٥: به صید شیر نر ای بی جگر چه کار ترا؟

بـه صـیـد شـیـر نـر ای بـی جـگـر چـه کـار تـرا؟شـکـار او نـشـدن بـس بـود شـکـار تـراتـو تـا کـنـاره نـگـیـری ز خـویش هـیهـات اسـتکـه در کـنـار کـشـد ب…

بـه صـیـد شـیـر نـر ای بـی جـگـر چـه کـار تـرا؟شـکـار او نـشـدن بـس بـود شـکـار تـرا
تـو تـا کـنـاره نـگـیـری ز خـویش هـیهـات اسـتکـه در کـنـار کـشـد بـحـر بـی کـنـار تـرا
بــه هـر دو دسـت بــه دامـان بـی خـودی آویـزاگـر امـید رهایی اسـت زین حـصـار تـرا
عــجــب کـه شــور قــیـامـت تــرا کــنـد بــیـدارکـه خـون بـه جـوش نـیاورد نـوبـهـار تـرا
ز صـبــح حـشـر گـریـبــان آسـمـان شـد چــاکنشـد که بـاز شـود چـشـم اعـتـبـار تـرا
چه می دوی پـی این سایه های پـا بـه رکاب؟بـس اسـت سـایـه آن سـرو پـایـدار تـرا
مـشـو بـه سـنگـدلـی های خـویشـتـن مـغـرورکـه تــرکـتــاز حــوادث کـنـد غــبــار تــرا
قـــدم بـــرون مــنــه از حـــد لــاغـــری زنــهــارکه می کشـد فـلک سـفـله زیر بـار تـرا
به هوش باش که تمهید بی سرانجامی استاگــر مــســاعــدتــی کــرد روزگــار تـــرا
چـو داغ لـالـه بــه غـیـر از سـتـاره سـوخـتـگـیچـه گل شکفت درین موسم بـهار تـرا؟
عـجــب کـه گـرد تــو بــرخـیـزد از زمـیـن صـائبچنین که خواب گران کرده سنگسار ترا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج