فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شماره ٥٩٤: ز دوزخ است چه پروا نیازمند ترا؟

ز دوزخ اســت چــه پــروا نـیـازمــنـد تــرا؟که ساخت شعله سویدای دل سپند ترامـگـر ز خـاک شـهیدان عـشـق می آیی؟که دسـت و پـای نگارین بـود سـمند تـراسپهر…

ز دوزخ اســت چــه پــروا نـیـازمــنـد تــرا؟که ساخت شعله سویدای دل سپند ترا
مـگـر ز خـاک شـهیدان عـشـق می آیی؟که دسـت و پـای نگارین بـود سـمند تـرا
سپهر سبزه خوابیده ای است در قدمشبـه عمر خـضر چـه نسـبـت قد بـلند تـرا؟
تـبـسـم تـو دل از کار می بـرد چـون صبـحچـه حـاجـت اسـت مکـرر کنند قـند تـرا؟
بـه بـی قرار تـو دوزخ چـه می تـواند کرد؟کـه آتـش اسـت بـهـار طـرب سـپـنـد تـرا
چـو آمـدی بـه شـکـار مـن آنقـدر بـنشـینکـه طـوق گـردن ایمـان کـنـم کـمـنـد تـرا
شـکـار لـاغـر مـا نـیسـت قـابـل تـسـخـیروگـرنـه رتــبــه آزادگـی اســت بــنـد تــرا
اگر چـه تـنگ شکر شد جـهان ز گفتـارشندیده اسـت کـسـی لعـل نوشـخـند تـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج