فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٥٩٣: چنین که عقل کشیده است زیر بند ترا

چـنین کـه عـقـل کـشـیده اسـت زیر بـند تـراعجب که عشق رهاند ازین کمند ترامـبــاش بــی دل نـالـان کـه آتــشــیـن رویـانز دست هم بـربـایند چـون سپـند تـر…

چـنین کـه عـقـل کـشـیده اسـت زیر بـند تـراعجب که عشق رهاند ازین کمند ترا
مـبــاش بــی دل نـالـان کـه آتــشــیـن رویـانز دست هم بـربـایند چـون سپـند تـرا
عــنـان بــه دســت فــرومـایـگـان مـده زنـهـارکه در مصالح خود خـرج می کنند تـرا
جز این که طعمه شهباز شد دلت چون کبکچـه گل شکفت ازین خنده بـلند تـرا؟
مخـور فـریب شـکـرخـند صـبـح چـون طـفـلانکـه چـرخ زهر دهد در لبـاس قـند تـرا
ز اهـل درد تــرا عــقــل چــون کــنـد صــائب؟نـکـرد تــربــیـت عـشـق دردمـنـد تـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج