فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٩٣: تیز دوم تیز دوم تا به سواران برسم

تــیــز دوم تــیــز دوم تـــا بـــه ســواران بـــرســمنیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسمخوش شده ام خوش شده ام پاره آتش شده امخـانـه بـسـوزم بـروم تـا …

تــیــز دوم تــیــز دوم تـــا بـــه ســواران بـــرســمنیست شوم نیست شوم تا بر جانان برسم
خوش شده ام خوش شده ام پاره آتش شده امخـانـه بـسـوزم بـروم تـا بـه بـیـابــان بـرسـم
خـاک شـوم خـاک شوم تـا ز تـو سـرسـبـز شومآب شوم سجده کنان تـا بـه گلستان بـرسم
چــونــک فــتــادم ز فــلــک ذره صــفــت لــرزانــمایمن و بـی لرز شوم چونک بـه پـایان بـرسم
چـرخ بــود جــای شـرف خـاک بــود جــای تــلـفبـازرهم زین دو خطر چون بـر سلطان بـرسم
عـالـم این خـاک و هوا گـوهـر کـفـر اسـت و فـنـادر دل کـفـر آمده ام تـا کـه بـه ایمان بـرسـم
آن شـه مـوزون جــهـان عـاشــق مـوزون طـلـبــدشد رخ من سـکه زر تـا که بـه میزان بـرسم
رحـمـت حـق آب بــود جـز کـه بـه پـسـتـی نـرودخـاکی و مرحـوم شوم تـا بـر رحـمان بـرسم
هـیـچ طـبــیـبــی نـدهـد بـی مـرضـی حـب و دوامن همگی درد شوم تا که بـه درمان بـرسم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج