فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٩٢: هر نفسی تازه ترم کز سر روزن بپرم

هـر نـفـسـی تـازه تـرم کـز سـر روزن بــپــرمچـونک بـهارم تـو شهی بـاغ تـوام شـاخ تـرمچـونـک تـویی مـیـر مـرا در بـر خـود گـیـر مـراخـاک تـو بـادا کـلـ…

هـر نـفـسـی تـازه تـرم کـز سـر روزن بــپــرمچـونک بـهارم تـو شهی بـاغ تـوام شـاخ تـرم
چـونـک تـویی مـیـر مـرا در بـر خـود گـیـر مـراخـاک تـو بـادا کـلـهـم دسـت تـو بـادا کـمـرم
چونک تو دست شفقت بر سر ما داشته اینیست عجب گر ز شرف بگذرد از چرخ سرم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج