فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٥٩٢: خطر دارد به محفل از کمند وحدت افتادن

خـطـر دارد بـه محـفل از کمند وحـدت افـتـادنبــه گـرداب بــلـا از حــلـقـه جــمـعــیـت افـتــادنکنون کز گرم رفتاری چراغی می شود روشنگرانجانی است چون سن…

خـطـر دارد بـه محـفل از کمند وحـدت افـتـادنبــه گـرداب بــلـا از حــلـقـه جــمـعــیـت افـتــادن
کنون کز گرم رفتاری چراغی می شود روشنگرانجانی است چون سنگ مزار از غفلت افتادن
تـرا آن روز اهـل دل شـمـارنـد از سـبــکـبــارانکه بـتوانی بـه رقص از بـانگ طبـل رحلت افتـادن
ز اخـوان راضـیـم تــا دیـدم انـصـاف خــریـدارانگـوارا کــرد بــر مـن چــاه را از قــیـمـت افــتــادن
تـرقـی در تـنـزل بـوده اسـت اقـبــالـمـنـدان راکـه ابـراهـیم ادهـم شـد تـمـام از دولـت افـتـادن
درخـت خـشک از سـعی بـهاران بـرنمی گیردچـه حاصل در کهنسالی بـه فکر طاعت افتـادن؟
شکایت می کنند از تـنگدستی کوته اندیشانکـه کـافـر نـعـمـتـی بــار آورد در نـعـمـت افـتـادن
بــرات سـرنـوشـت آسـمـانـی بــرنـمـی گـرددچـه لـازم در طـلـسـم اخـتـیـار سـاعـت افـتـادن؟
نـینـدازد زوال از حـال خـود خـورشـید تـابـان راچـه نـقـصـان پـاک گـوهـر را ز اوج عـزت افـتـادن؟
مدار از حـسن نیت دست در کار جـهان صائبکه طـاعت می کند اوقات را، خـوش نیت افتـادن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج