فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شماره ٥٩١: چه حاجت است به افسانه خواب غفلت را؟

چه حاجت است به افسانه خواب غفلت را؟که خانه زاد بـود خواب، بـی بـصیرت رابـس است خواب گران چشم بـی بـصیرت رامکن ز بستر مخمل دو خوابه غفلت رامـده بــه خـ…

چه حاجت است به افسانه خواب غفلت را؟که خانه زاد بـود خواب، بـی بـصیرت را
بـس است خواب گران چشم بـی بـصیرت رامکن ز بستر مخمل دو خوابه غفلت را
مـده بــه خـلـوت خـود راه، اهـل صـحـبــت رامـسـاز حـلـقـه کـثـرت کـمند وحـدت را
ز خـشت، بـالش و از خـاک تـیره بـسـتـر کنمکن ز بستر مخمل دو خوابه غفلت را
بــه آشـنـایـی مـردم مـرو ز راه کـه نـیـســتبـه غیر خوردن دل دانه دام صحـبـت را
ز هــمــرهــان مــوافــق جــدا مــشــو در راهمـکـن دو آتــشـه زنـهـار داغ غـربــت را
کـسـی ز چـهـره مـقـصـود چــشـم آب دهـدکه تـوتـیای نظـر سـاخـت گرد کلفت را
ز کـــاهــلـــی ره نــزدیــک دور مـــی گـــرددبـه خـلـوت لـحـد انـداز خـواب راحـت را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج