فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٥٩٠: مبر به جای اطاعت به کار طاعت را

مـبــر بــه جـای اطـاعـت بــه کـار طـاعـت راگـران بــه خـاطـر مـردم مـکـن عـبــادت راقـبــول خـلـق حـجـاب اسـت از قـبــول خـدانهفـتـه دار بـه مجـمع ز …

مـبــر بــه جـای اطـاعـت بــه کـار طـاعـت راگـران بــه خـاطـر مـردم مـکـن عـبــادت را
قـبــول خـلـق حـجـاب اسـت از قـبــول خـدانهفـتـه دار بـه مجـمع ز خـلق، طـاعـت را
اگـر خــدای جــهـان را ســمـیـع مـی دانـیمــکــن بــلــنــد بـــرای خــدا تــلــاوت را!
بــه مــیـهـمــانـی مــردم مــرو، وگــر بــرویکـم از فـضـیلـت طـاعـت مدان اطـاعـت را
بــشـوی دسـت ز ورد و نـمـاز، وقـت طـعـامز انتـظـار مـکـن خـون بـه دل جـمـاعـت را
چـه لـازم اسـت کـنی خـتـم، میهمـانی را؟بـه مجـمعی که روی، ختـم کن تـلاوت را
مــگــیـر از دهــن خــلــق، حــرف را زنــهــاربـه آسـیـا چـو شـدی پـاس دار نـوبــت را
ز خلق خوش، شکر و شیر بـاش بـا احـبـابز روی تــرش مـکـن تــلـخ، کـام الـفــت را
مـشـو چـو بـی خـبـران از مناسـبـت غـافـلمکن بـه خـلوتـیان جـمع، اهل صحـبـت را
ضـیـافـتـی کـه در آنـجـا تـوانـگـران بــاشـنـدشکنجه ای است فقیران بـی بـضاعت را
درین زمان که عقیم است جمله صحبت هاکـنـاره گـیـر و غـنـیمـت شـمـار عـزلـت را
اگـر قــدم نـتــوانـی ز بــزم خــلـق کـشــیـدبه گوش جان بشنو صائب این نصیحت را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج