فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٥٩٠: زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم

زین دو هزاران مـن و مـا ای عـجـبـا من چـه منمگـوش بــنـه عـربــده را دســت مـنـه بــر دهـنـمچونک من از دست شدم در ره من شیشه منهور بــنـهـی پـا بــنـه…

زین دو هزاران مـن و مـا ای عـجـبـا من چـه منمگـوش بــنـه عـربــده را دســت مـنـه بــر دهـنـم
چونک من از دست شدم در ره من شیشه منهور بــنـهـی پـا بــنـهـم هـر چـه بـیـابــم شـکـنـم
زانـک دلـم هـر نـفــســی دنـگ خــیـال تــو بــودگــر طــربــی در طــربــم گــر حــزنـی در حــزنـم
تـلـخ کـنی تـلـخ شـوم لطـف کـنی لطـف شـومبا تو خوش است ای صنم لب شکر خوش ذقنم
اصـل تـویی مـن چـه کـسـم آینـه ای در کـف تـوهـر چــه نـمــایـی بــشــوم آیـنـه مــمــتــحــنـم
تـو بـه صفت سرو چـمن من بـه صفت سایه تـوچـونک شـدم سـایه گـل پـهلوی گـل خـیمه زنم
بـی تـو اگـر گـل شـکـنم خـار شـود در کـف مـنور همه خـارم ز تـو مـن جـمـلـه گـل و یاسـمـنم
دم بـه دم از خـون جـگـر سـاغـر خـونابـه کـشـمهر نـفـسـی کـوزه خـود بـر در سـاقـی شـکـنـم
دسـت بـرم هـر نـفـسـی سـوی گـریـبـان بـتـیتــا بـــخــراشــد رخ مــن تــا بـــدرد پــیــرهــنــم
لـطــف صــلـاح دل و دیـن تــافـت مـیـان دل مـنشمع دل اسـت او بـه جـهان من کیم او را لگنم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج