فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٨٩: چه آسان است با بی برگی احرام سفر بستن

چه آسان است بـا بـی بـرگی احرام سفر بـستنکه هم مرکب بـود هم توشه، دامن بـر کمر بـستنحـبـاب مـا سـبـکـروحـان گـرانـجـانـی نـمـی دانـدیـکـی بــاشـد نـظـ…

چه آسان است بـا بـی بـرگی احرام سفر بـستنکه هم مرکب بـود هم توشه، دامن بـر کمر بـستن
حـبـاب مـا سـبـکـروحـان گـرانـجـانـی نـمـی دانـدیـکـی بــاشـد نـظـر وا کـردن مـا بــا نـظـر بــسـتـن
نـمـی سـازد پـریشـان شـغـل دنیا وقـت عـارف راصـدف را شـور دریا نـیسـت مـانـع از گـهـر بـسـتـن
فشاندن بـر ثـمر دامان خود چون سرو، ازین غافلکه می باید به برگ از بی بری دل چون ثمر بستن
چو گل با روی خندان صرف کن گر خرده ای داریکه دل را تـنگ سازد در گره چـون غنچه زر بـستـن
مـرا از چـین ابـرو نـیسـت پـروایی کـه عـاشـق رادر امـــیــدواری بـــاز مــی گـــردد ز در بـــســـتـــن
ز غــفــلـت پــشــت بــر دیـوار دارد بــرگ کــاه مـادر آن وادی کـه بــاشـد کـوه در کـار کـمـر بــسـتـن
بـه خـود بـستـه است قانع راه احـسان کریمان راز دریـا نـیسـت مـمـکـن آب در جـوی گـهـر بـسـتـن
مـیان سـنگ و مـینا دوسـتـی صـورت نمـی بـندددل مـا و تــرا مـشـکـل بــود بــر یـکـدگـر بــســتــن
اگـر سـیـر مـقـامـات اسـت در خــاطـر تــرا صـائبدر اثـنـای دمـیدن هـمـچـو نـی بـاید کـمـر بـسـتـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج