فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٨٩: مبین ز موج تهیدست خوار دریا را

مــبــیـن ز مــوج تــهــیـدســت خــوار دریـا راکـه روی کـار بـود پـشـت کـار دریا راشکسته تا نشوی چون حباب هیهات استکه همچو موج کشی در کنار دریا راز کـ…

مــبــیـن ز مــوج تــهــیـدســت خــوار دریـا راکـه روی کـار بـود پـشـت کـار دریا را
شکسته تا نشوی چون حباب هیهات استکه همچو موج کشی در کنار دریا را
ز کـوه صـبــر فـزون گـشــت بــی قـراری دلکـف سـبــک نـکـنـد بــردبــار دریـا را
بـه عـجـز حـمـل مـکـن کـز بـزرگـواریهـاسـتکه هر سـفـینه کشـد زیر بـار دریا را
نـکـرد تــلـخــی غــم را عــلـاج، بــاده لـعــلنسـاخـت آب گهر خـوشـگـوار دریا را
غـرض رسـانـدن فـیض اسـت، ورنه در ایجـادحـبـاب و مـوج نـیـاید بـه کـار دریـا را
نـمـی شــود نـفـس پــاک گـوهـران بــاطــلبــخـار مـی شـود ابــر بــهـار دریـا را
گـران رکـابــی کـشــتــی نـمـی تــوانـد کـردعـلـاج رعـشـه بــی اخـتـیـار دریـا را
ز بــی قـراری عــاشــق خــبــر دهـد صــائببـه سـر زدن کف بـی اخـتـیار دریا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج