فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٥٨٨: مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم

مــطــرب عــشــق ابــدم زخــمـه عــشــرت بــزنـمریش طـرب شـانه کـنم سـبـلـت غـم را بـکـنمتـا هـمـه جـان نـاز شـود چـونـک طـرب سـاز شـودتـا سـر خـم بـا…

مــطــرب عــشــق ابــدم زخــمـه عــشــرت بــزنـمریش طـرب شـانه کـنم سـبـلـت غـم را بـکـنم
تـا هـمـه جـان نـاز شـود چـونـک طـرب سـاز شـودتـا سـر خـم بـاز شـود گـل ز سـرش دور کـنـم
چــونـک خــلـیـلـی بــده ام عـاشــق آتــشـکـده امعـاشـق جـان و خـردم دشـمـن نـقـش وثــنـم
وقت بـهارسـت و عـمل جـفتـی خـورشـید و حـملجــوش کـنـد خــون دلـم آب شـود بــرف تــنـم
ای مـه تــابــان شـده ای از چــه گـدازان شـده ایگـفـت گـرفـتــار دلـم عـاشــق روی حــســنـم
عشق کسـی می کشدم گوش کشـان می بـردمتـیر بـلا می رسـدم زان همه تـن چـون مجـنم
گـر چـه در ایـن شـور و شـرم غـرقـه بـحـر شـکـرمگـر چـه اسـیـر سـفـرم تــازه بــه بــوی وطـنـم
یـار وصــالــی بــده ام جــفــت جــمــالــی بــده امفـلـسـفـه بـرخـوانـد قـضـا داد جـدایی بـه فـنم
تــا کـه رگـی در تـن مـن جـنـبــد مـن سـوی وطـنبــاشـم پــران و دوان ای شـه شـیـریـن ذقـنـم
دم به دم آن بوی خوشش وان طلب گوش کششآب روان کــرد مـرا ســاقــی ســرو و ســمـنـم
هـمــره یـعــقــوب شــدم فــتــنـه آن خــوب شــدمهدیه فـرسـتـد بـه کـرم یوسـف جـان پـیرهنـم
الحـق جـانا چـه خـوشـی قـوس وفـا را تـو کـشـیدر دو جهان دیده بود هیچ کسی چون تو صنم
بـــر بـــر او بـــربـــزنــم گـــر چـــه بـــرابـــر نـــزنــمشیشه بـر آن سـنگ زنم بـنده شیشه شکنم
پـیل بـه خـرطـوم جـفـا قـاصـد کـعـبـه شـده اسـتمـن چــو ابــابــیـل حــقــم یـاور هـر کــرگـدنـم
صــیـقــل هـر آیـنــه ام رســتــم هـر مــیـمــنــه امقــوت هـر گــرســنـه ام انـجــم هـر انـجــمـنـم
مــعــنــی هـر قــد و خــدم ســایـه لــطــف احــدمکـعـبــه هـر نـیـک و بــدم دایـه بــاغ و چـمـنـم
آتـــش بـــدخـــوی بـــود ســوزش هــر کــوی بـــودچــونـک نـکـوروی بــود بــاشـد خــوب خــتــنـم
گـر تـو بـدیـن کـژ نـگـری کـاسـه زنـی کـوزه خـوریسـایه عـدل صـمـدم جـز کـه مـنـاسـب نـتـنـم
وقـت شـد ای شـاه شـهـان سـرور خـوبـان جـهـانکـه بـه کـرم شـرح کـنـی آنـک نـگـویـد دهـنـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج