فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٨٦: کجا نظر به گل و یاسمن بود ما را؟

کـجـا نظـر بـه گـل و یاسـمـن بـود مـا را؟کـه خـارخـار، گـل پــیـرهـن بــود مـا رابـه مـاه مصـر ز یک پـیرهن مضـایقـه کـردچه چشمداشت دگر از وطن بـود ما …

کـجـا نظـر بـه گـل و یاسـمـن بـود مـا را؟کـه خـارخـار، گـل پــیـرهـن بــود مـا را
بـه مـاه مصـر ز یک پـیرهن مضـایقـه کـردچه چشمداشت دگر از وطن بـود ما را
بـه خون نشست عقیق از فروغ عاریتـیچه دلخوشی ز سهیل یمن بود ما را؟
ببین چه ساده دل افتاده ایم با این بختکـه چـشـم آب ز چـاه ذقـن بــود مـا را
ز نـوبـهـار قـنـاعـت بـه داغ حـسـرت کـردحـسـد بـه لاله خـونین کفـن بـود ما را
بـه هر لبـاس که خواهیم جلوه گر گردیمنه ایم سـرو کـه یک پـیرهن بـود مـا را
چــرا کـنـیـم تــنـزل بــه آسـمـان صـائب؟چنین که خامه، سوار سخن بـود ما را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج