فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٥٨٦: مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

مـرده بــدم زنـده شــدم گـریـه بــدم خــنـده شــدمدولـت عـشـق آمد و من دولـت پـاینده شـدمدیــده ســیــر اســت مــرا جــان دلــیـر اســت مــرازهـره شـی…

مـرده بــدم زنـده شــدم گـریـه بــدم خــنـده شــدمدولـت عـشـق آمد و من دولـت پـاینده شـدم
دیــده ســیــر اســت مــرا جــان دلــیـر اســت مــرازهـره شـیـر اسـت مـرا زهـره تـابـنـده شـدم
گـفــت کـه دیـوانـه نـه ای لـایـق ایـن خــانـه نـه ایرفـتـم دیوانه شـدم سـلـسـله بـندنده شـدم
گفت که سرمست نه ای رو که از این دست نه ایرفتـم و سرمسـت شدم وز طرب آکنده شدم
گفت که تـو کشـتـه نه ای در طـرب آغـشـتـه نه ایپـیش رخ زنده کنش کشـتـه و افـکنده شـدم
گـفـت کـه تـو زیـرکـکـی مـسـت خـیـالـی و شـکـیگول شـدم هول شـدم وز همه بـرکنده شدم
گـفـت کـه تـو شـمع شـدی قـبـله این جـمع شـدیجـمـع نـیـم شـمـع نـیـم دود پـراکـنـده شـدم
گـفـت کـه شـیـخـی و سـری پــیـش رو و راهـبــریشـیخ نـیم پـیش نـیم امـر تـو را بـنـده شـدم
گـفـت کـه بــا بــال و پــری مـن پــر و بــالـت نـدهـمدر هوس بـال و پـرش بـی پـر و پـرکنده شدم
گـــفـــت مــرا دولــت نــو راه مــرو رنــجـــه مــشـــوزانک من از لطف و کرم سـوی تـو آینده شدم
گـفــت مـرا عــشــق کــهـن از بــر مـا نـقــل مـکــنگـفـتـم آری نکـنم سـاکـن و بـاشـنـده شـدم
چـشـمـه خـورشـیـد تــویـی سـایـه گـه بــیـد مـنـمچونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدم
تـابــش جـان یـافـت دلـم وا شـد و بـشـکـافـت دلـماطـلس نو بـافت دلم دشـمن این ژنده شـدم
صــورت جــان وقـت ســحــر لـاف هـمـی زد ز بــطـربـنـده و خـربـنده بـدم شـاه و خـداونده شـدم
شــکــر کــنــد کــاغــذ تــو از شــکــر بـــی حــد تــوکآمــد او در بــر مــن بــا وی مــانـنـده شــدم
شــکــر کـنـد خــاک دژم از فــلـک و چــرخ بــه خــمکــز نــظــر وگــردش او نــورپــذیـرنــده شــدم
شــکـر کـنـد چــرخ فــلـک از مـلـک و مـلـک و مـلـککز کرم و بـخـشش او روشن بـخشنده شدم
شـکـر کـنـد عـارف حــق کـز هـمـه بــردیـم سـبــقبـر زبـر هفـت طـبـق اخـتـر رخـشـنـده شـدم
زهــره بــدم مــاه شــدم چــرخ دو صــد تــاه شــدمیـوسـف بـودم ز کـنـون یوسـف زایـنـده شـدم
از تــوام ای شــهـره قــمـر در مـن و در خــود بــنـگـرکـز اثــر خـنـده تــو گـلـشـن خـنـدنـده شـدم
بـاش چـو شـطرنج روان خـامش و خـود جـمله زبـانکـز رخ آن شـاه جـهان فـرخ و فـرخـنده شـدم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج