فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٨٦: ز چشم ظالم او چون نیندیشند معصومان؟

ز چـشـم ظـالم او چـون نیندیشـند معـصـومان؟که دارد غـمزه ای گیرنده تـر از خـون مظـلوماننـیـفـتـد هـیـچ کـافـر بــر زبــان نـاصـحـان یـارب!مرا کردند عـا…

ز چـشـم ظـالم او چـون نیندیشـند معـصـومان؟که دارد غـمزه ای گیرنده تـر از خـون مظـلومان
نـیـفـتـد هـیـچ کـافـر بــر زبــان نـاصـحـان یـارب!مرا کردند عـاقل رفـتـه رفتـه این نفس شـومان
اگــر در دامــن مــحــشــر گــنــه ایـن آبــرو داردبسا خجلت که خواهد شد گریبانگیر معصومان
صــفــا مــی بــارد از آب گــهــر آیـیــنــه دولــتمـهـل آید بـرون از پـرده آب چـشـم مـظـلـومـان
به شکر این که محروم از وصال او نه ای صائببـگو در وقت فرصت شمه ای از حـال محـرومان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج