فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٥٨٥: چه نسبت است به گردنکشی مدارا را؟

چـه نسـبـت اسـت بـه گردنکشـی مدارا را؟قــدح خــراج بــه گـردن نـهـاد مـیـنـا راچــنـان کـه روشــنـی خــانـه اســت از روزنبــه قـدر داغ بــود نـور فـیـ…

چـه نسـبـت اسـت بـه گردنکشـی مدارا را؟قــدح خــراج بــه گـردن نـهـاد مـیـنـا را
چــنـان کـه روشــنـی خــانـه اســت از روزنبــه قـدر داغ بــود نـور فـیـض، دلـهـا را
ز مــن مــپـــرس کـــه در دل چـــه آرزو داریکه سوخت عشق رگ و ریشه تمنا را
عنان سیل سبکرو به دست خودرایی استچــه انـتــظــام تــوان داد کـار دنـیـا را؟
ز همرهان گـرانجـان بـبـر کـه سـوزن دوخـتبـه دامـن فـلـک چـارمـین مـسـیـحـا را
گــرفــت در عــوض آب تـــلــخ، گــوهــر نــابچـه مـنـت اسـت بـه ابـر بـهـار دریـا را
ز نقطه حـرف شناسـان کتـاب دان شـده اندبـه چـشـم کـم منگر نقـطـه سـویدا را
بـه مـنتـهای مـطـالـب رسـیدن آسـان اسـتاگـر شـمـرده تـوانـی گـذاشـتـن پــا را
بــه یـک گـواه لـبــاسـی کـه مـاه مـصـر آوردســـیــاه کــرد رخ دعــوی زلــیــخـــا را
ز نـقـش پــای غـزالـان دشـت بــتـوان یـافـتبـه بـوی مشـک، پـی آن غزال رعـنا را
اگــر چــه گــریـه مـن کــوه را بــیـابــان کــردنـمـود کـوه غـمـم کـوهسـار صـحـرا را
جــواب آن غـزل مـولـوی اســت ایـن صــائبکه چـشم بـند کند سحـرهاش بـینا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج