فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٨٣: چه می کنند حریفان عشق صهبا را؟

چـه مـی کـننـد حـریفـان عـشـق صـهبـا را؟که آتـش از دل خـویش است جـوش دریا راز چــرخ شــیـشــه و از آفـتــاب ســاغـر کـنبــه طـاق نـسـیـان بــگـذار جــ…

چـه مـی کـننـد حـریفـان عـشـق صـهبـا را؟که آتـش از دل خـویش است جـوش دریا را
ز چــرخ شــیـشــه و از آفـتــاب ســاغـر کـنبــه طـاق نـسـیـان بــگـذار جــام و مـیـنـا را
فــســاد روی زمــیــن از شــراب مــی زایــدکدام دیو که در شـیشـه نیسـت صـهبـا را؟
بــه لـامـکــان فــتــد ای آه گــرم اگــر راهـتز مــا دعــا بـــرســـان آن بـــلــنــد بـــالــا را
ز آتـــش دل مـــن دســـت را نـــگـــه داریــدکـه داغ مـی کـنـد این لـالـه سـنـگ خـارا را
ز حلقه گر چه سراپـای چشم گردیده استهــنــوز زلــف نــدیـده اســت آن ســراپــا را
حــلـاوت ســخــن تــلـخ را ز عـاشـق پــرسز مــاهــیــان بـــطــلــب طــعــم آب دریــا را
ز جـای گـرم بـه تـلخـی ز خـواب می خـیزندمـســاز گــرم دریـن تــیـره خــاکــدان جــا را
ســیـاهـی نـظـر از یـکـدگـر نـمـی گـســلـدچه حاجت است به رهبر جمال سلمی را؟
بـــه قــدر روزن داغ اســت روشــنــایــی دلمـبـنـد بــر رخ خـود ایـن خـجـسـتـه درهـا را
شکسته بالی ما را چه نسبت است به او؟کـه هـسـت بــال و پـر سـیـر، نـام عـنـقـا را
بــه زور عـقـل تــوان خــشـم را فـرو خـوردنز سـحـر نیسـت محـابـا عـصـای موسـی را
بـه شور حـشـر نظر نیسـت عشق را صائبنـمــک ز خــویـش بــود دیـگــجــوش دریـا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج