فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٥٨٢: هرکه او نام تو گوید دم او نور شود

هــرکــه او نــام تـــو گــویــد دم او نــور شـــودظـلـمـت غـیر تـو از جـان ودلـش دور شـودآفــتـــاب ارنــبـــود از رخ چـــون خـــورشــیــدتســربــســ…

هــرکــه او نــام تـــو گــویــد دم او نــور شـــودظـلـمـت غـیر تـو از جـان ودلـش دور شـود
آفــتـــاب ارنــبـــود از رخ چـــون خـــورشــیــدتســربــســر عـرصـه آفـاق پــر از نـور شـود
مــاه روی تـــو مــدد گـــر نــکـــنــد هــر روزشروی خورشید سیه چون شب دیجور شود
نفـس اگـر زنده بـود نفـحـه عـشـقـش نکـشـدوردلـی مـرده بـود زنـده بــدیـن صـور شـود
هـجــرت جــان زتــن خــود نـبــود بــر مـا مـرگمردن آنسـت که عاشـق زتـو مهجـور شود
گـر کـسـی عـشـق نـورزد بــچــه گـردد کـامـلور کسـی خـمر ننوشد بـچـه مخـمور شود
مرد شیرین شـد چـون عشـق در او شور فگندبــرهـد از تــرشـی غـوره چـو انـگـور شـود
جـهد آن کن که تـرا طـعمه خـود سـازد عشـقشـهد گـردد گـل چـون طـعـمه زنبـور شـود
عشق بر هر که تجلی کند آن کس همه جایبـکـرامـت چـو کـلـیـم وبـشـرف طـور شـود
هر که را عـشـق تـو بـیمار کند همچـو مسـیحنـفـس او ســبــب صــحــت رنـجــور شــود
سـیف فرغانی اگر مسـت می عـشـق شـویصـد خـرابـی بـیکـی بـیت تـو معـمور شـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج