فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٥٨٢: عجب که یک دل خوش در جهان شود پیدا

عجـب که یک دل خوش در جهان شود پـیداز شـوره زار کـجـا گلسـتـان شـود پـیدا؟مـده چـو تـیـر هـوایـی بــه بــاد عـمـر عـزیـزکـشـیده دار کـمان تـا نشـان شـو…

عجـب که یک دل خوش در جهان شود پـیداز شـوره زار کـجـا گلسـتـان شـود پـیدا؟
مـده چـو تـیـر هـوایـی بــه بــاد عـمـر عـزیـزکـشـیده دار کـمان تـا نشـان شـود پـیدا
مـزن چـو تـیغ بـه هـر سـنـگ گـوهـر خـود راخموش باش که سنگ فسان شود پیدا
عــزیــز دار چــو اکــســیــر خــاکــســاران راکـه مـاه مـصـر دریـن کـاروان شـود پـیـدا
کجـی و راسـتـی خـلق را محـک سفرسـتکـه حـال تـیـر جـدا از کـمـان شـود پـیـدا
ز چـهره سـازی گـل مطـلب بـهار این اسـتکـه عـندلیب درین گـلسـتـان شـود پـیدا
چه خامه ها که در انشای شوق شد کوتـاهنشد که شیری ازین نیستـان شود پـیدا
حـضـور، پـرده بـینـایی اسـت و پـنبـه گـوشکـه قـدر بـلـبـل مـا در خـزان شـود پـیـدا
ز هم جـدا نـبـود نـوش و نـیش این گـلـشـنکه وقـت چـیدن گل بـاغـبـان شـود پـیدا
چـنین کـه همـت مـا را بـلـنـد سـاخـتـه انـدعجـب که مطلب ما در جـهان شود پـیدا
اگــر تـــو آیــنــه ســـیــنــه را دهــی پـــروازهـزار طـوطـی شـیرین زبـان شـود پـیـدا
کدام نوش که در وی نهفته نیشی نیست؟نـفـاق بـیـشـتـر از دوسـتـان شـود پـیـدا
تــوان بــریـد چــو مـقـراض صــائب از عــالـمدریـن زمـانـه اگـر هـمـزبــان شـود پــیـدا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج