فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٨١: می کشد دامن چو زلف سرکش او بر زمین

می کشد دامن چـو زلف سـرکش او بـر زمینمی نهد در چین ز غیرت ناف و آهو بر زمینگل چه حد دارد تـواند چهره شد بـا عارضش؟آن کـه مـالـیـد آفـتـاب و مـاه را رو…

می کشد دامن چـو زلف سـرکش او بـر زمینمی نهد در چین ز غیرت ناف و آهو بر زمین
گل چه حد دارد تـواند چهره شد بـا عارضش؟آن کـه مـالـیـد آفـتـاب و مـاه را رو بـر زمـیـن
خـفـتـگـان خـاک را صـبـح قـیامـت مـی شـودسـایه هر جـا افـکـند آن قـد دلـجـو بـر زمین
خوشه چینان خوشه پروین به دامن می برندهـر کـجـا ریـزد عـرق از چـهـره او بـر زمـیـن
پـنجـه خـورشـید مـی گـردد گـریبـانگـیر خـاکپـای خـود هـر جـا گـذارد آن پـریرو بـر زمـین
پـاک مـی سـازد ز دیـن و دل بـسـاط خـاک راچون کشد دامان ناز آن عنبـرین مو بـر زمین
پـشت دست عجـز، ماه عید بـا آن سرکشیمـی گـذارد پـیش طـاق آن دو ابـرو بـر زمین
تــا دکـان حـسـن او شـد بــاز در مـصـر وجـوداز کـسـادی مـی زند یوسـف تـرازو بـر زمین
مـن کـیـم تــا آرزوی خــواب آســایـش کــنـم؟آسمان نگذاشت در جایی که پـهلو بـرزمین
کـی مـربـع مـی نشـینـد در صـف دانشـوران؟پـیش استاد آن که ننشیند دو زانو بـر زمین
غـوطـه زد در خـاک تـا تـیر هوایی شـد بـلـنـدسـرکشان را زود می مالد فلک رو بـر زمین
در بـرومـنـدی نـسـازد هـر کـه دلـهـا را خـنـکمـی کـنـد صـائب گـرانی سـایه او بـر زمـین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج