فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٥٨١: عیار حسن ز صاحب نظر شود پیدا

عـیـار حـسـن ز صـاحـب نـظـر شـود پـیداکـه قـیـمـت گـهـر از دیـده ور شـود پـیـدادهـد ثــمـر ز رگ و ریـشـه درخـت خــبــرنـهـفـتـه هـای پــدر از پــسـر ش…

عـیـار حـسـن ز صـاحـب نـظـر شـود پـیداکـه قـیـمـت گـهـر از دیـده ور شـود پـیـدا
دهـد ثــمـر ز رگ و ریـشـه درخـت خــبــرنـهـفـتـه هـای پــدر از پــسـر شـود پـیـدا
بـه رنـگ زرد قـنـاعـت کـن از ریاض جـهانکـه رنگ سـرخ بـه خـون جـگر شـود پـیدا
هـزار نـامـه عــنـقــا ز کــوه قــاف رســیـدنـشـد ز گـمـشـده مـا خـبــر شـود پــیـدا
مشو بـه مهر خموشی ز بـی زبـانان امنکـه بــرق تـیـغ ز ابــر سـپــر شـود پــیـدا
مشو بـه موی سـفید از فریب غفلت امنکه خـواب های گران در سحـر شود پـیدا
اگر بـه صـدق قدم در طـریق عشـق نهیتــرا ز نـقــش قــدم راهـبــر شــود پــیـدا
تو شیشه دل، ندهی تن به سختی ایاموگـرنـه لـعــل ز کـوه و کـمـر شــود پــیـدا
درین زمانه که جـوهرشناس نایاب اسـتچـه قـدر مـردم روشـن گـهـر شـود پـیدا؟
ز حـرص دانه درین کشتـزار نزدیک اسـتکـه همـچـو مـور تـرا بـال و پـر شـود پـیدا
مـجـو ز هـر دل افـسـرده مـعـنـی روشـنکـه دل چـو آب شـود این گهر شـود پـیدا
ز هـمـرهـان ره دورسـت عـمـر جــاویـدانسفر خوش است اگر همسفر شود پیدا
عـیار فـکـر ز هـمـفـکـر مـی شـود ظـاهـرکـه روز معـرکـه صـاحـب جـگر شـود پـیدا
تــوان ز ســاده دلـی یـافــت رازهـای مـراچـو رشـتـه ای که ز مغـز گهر شـود پـیدا
اگر تـو چـون کف دریا سبـک کنی خـود راتــرا سـفـیـنـه ز مـوج خــطـر شـود پــیـدا
زمـین قـابـل اگـر بـهـر فـکـر مـی طـلـبـیز پـیـش مـصـرع مـا بـیـشـتـر شـود پـیـدا
بـه سـیم قـلـب نـگـیرنـد صـائب از اخـواندریـن زمــانـه عــزیـزی اگــر شــود پــیـدا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج