فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٥٨٠: چو خمر عشق تو خوردم سخن نگیرم باز

چو خمر عشق تو خوردم سخن نگیرم بازکه هرکه مست شود با همه بگوید رازبــنـهـب دســت بــر آورد در ولـایـت جــانغمت که از سـر دل پـای می نگیرد بـازبــدرگــه…

چو خمر عشق تو خوردم سخن نگیرم بازکه هرکه مست شود با همه بگوید راز
بــنـهـب دســت بــر آورد در ولـایـت جــانغمت که از سـر دل پـای می نگیرد بـاز
بــدرگــه تــو فــرو بــرده ایـم پــای ثــبــاتبــحـضـرت تـو بـرآورده ایـم دسـت نـیـاز
سـپــر بــر وی درآورد جــانـم از تــسـلـیـمچو شد بـسوی دلم نرگس تـو تـیرانداز
تـو رو نمـودی و کـردنـد عـاشـقـان افـغـانچـو گـل شـکـفـت بـرآرنـد بـلـبـلـان آواز
چـو گشت دانه خـال تـو دام دل زین پـسبــهـر طـرف نـکـنـد مـرغ هـمـتـم پــرواز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج