فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٥٨٠: هین خیره خیره می نگر اندر رخ صفراییم

هـیـن خــیـره خــیـره مـی نـگـر انـدر رخ صــفـرایـیـمهر کـس کـه او مکـی بـود داند کـه من بـطـحـاییمزان لــالــه روی دلــســتــان رویــد ز رویـم زعــفـ…

هـیـن خــیـره خــیـره مـی نـگـر انـدر رخ صــفـرایـیـمهر کـس کـه او مکـی بـود داند کـه من بـطـحـاییم
زان لــالــه روی دلــســتــان رویــد ز رویـم زعــفــرانهر لحـظـه زان شـادی فـزا بـیش اسـت کارافزاییم
مـانـنـد بـرف آمـد دلـم هـر لـحـظـه مـی کـاهـد دلـمآن جـا همـی خـواهـد دلـم زیرا کـه مـن آن جـاییم
هـر جـا حـیاتـی بـیشـتـر مـردم در او بـی خـویشـتـرخـواهی بـیا در مـن نـگـر کـز شـید جـان شـیداییم
آن بــرف گـویـد دم بـه دم بـگـذارم و سـیـلـی شـومغـلـطـان سـوی دریـا روم مـن بــحــری و دریـایـیـم
تـنـهـا شـدم راکـد شـدم بـفـسـردم و جـامـد شـدمتــا زیـر دنـدان بــلـا چـون بــرف و یـخ مـی خـایـیـم
چـون آب بــاش و بـی گـره از زخـم دنـدان هـا بــجـهمـن تـا گـره دارم یقـین مـی کـوبـی و می سـاییم
بــرف آب را بــگـذار هـیـن فـقـاع هـای خــاص بــیـنمی جـوشـد و بـر می جـهد کـه تـیزم و غـوغـاییم
هر لحـظه بـخـروشـانتـرم بـرجـسـتـه و جـوشـانتـرمچـون عـقل بـی پـر می پـرم زیرا چـو جـان بـالاییم
بــســیـار گـفـتــم ای پــدر دانـم کـه دانـی ایـن قـدرکـه چـون نـیـم بـی پـا و سـر در پـنـجـه آن نـایـیـم
گـر تــو مـلـولـسـتـی ز مـن بــنـگـر در آن شـاه زمـنتــا گــرم و شــیـریـنـت کــنـد آن دلـبــر حــلـوایـیـم
ای بـــی نـــوایــان را نـــوا جـــان مـــلـــولـــان را دواپـران کـنـنـده جـان کـه مـن از قـافـم و عـنـقـایـیـم
من بس کنم بس از حنین او بس نخواهد کرد از اینمن طوطیم عشقش شکر هست از شکر گویاییم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج