فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٥٧: مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را

مسـلـمـانان مسـلـمـانان چـه بـاید گـفـت یاری راکـه صـد فـردوس می سـازد جـمالش نیم خـاری رامکان ها بی مکان گردد زمین ها جمله کان گرددچـو عـشـق او دهـد …

مسـلـمـانان مسـلـمـانان چـه بـاید گـفـت یاری راکـه صـد فـردوس می سـازد جـمالش نیم خـاری را
مکان ها بی مکان گردد زمین ها جمله کان گرددچـو عـشـق او دهـد تـشـریف یک لـحـظـه دیاری را
خـداونـدا زهی نـوری لـطـافـت بـخـش هر حـوریکـــه آب زنــدگــی ســـازد ز روی لــطـــف نــاری را
چــو لـطـفـش را بــیـفـشـارد هـزاران نـوبــهـار آردچـه نـقـصـان گـر ز غـیـرت او زنـد بــرهـم بـهـاری را
جــمـالـش آفــتــاب آمـد جــهـان او را نـقــاب آمـدولـیکـن نـقـش کـی بـینـد بـجـز نـقـش و نـگـاری را
جـمال گل گواه آمد کـه بـخـشـش ها ز شـاه آمداگــر چــه گــل بــنـشــنـاســد هـوای ســازواری را
اگر گل را خـبـر بـودی همیشـه سـرخ و تـر بـودیازیــرا آفـــتـــی نـــایــد حـــیـــات هـــوشـــیــاری را
بـه دسـت آور نگاری تـو کز این دسـتـست کار تـوچـرا بــایـد سـپـردن جـان نـگـاری جـان سـپــاری را
ز شمس الدین تـبـریزی منم قاصد بـه خون ریزیکه عشقی هست در دستم که ماند ذوالفقاری را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج