فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٥٧: مرد صحبت نیستی، از دیده ها مستور باش

مرد صـحـبـت نیسـتـی، از دیده ها مسـتـور بـاشاز بـلـا دوری طـمـع داری، ز مـردم دور بـاشنـیـسـتـی چـون مـی حـریف صـحـبـت تـردامـنـاندر حــجــاب پـــرده …

مرد صـحـبـت نیسـتـی، از دیده ها مسـتـور بـاشاز بـلـا دوری طـمـع داری، ز مـردم دور بـاش
نـیـسـتـی چـون مـی حـریف صـحـبـت تـردامـنـاندر حــجــاب پـــرده زنــبـــوری انــگــوربـــاش
پیش شاهان قرب درویشان به ترک حاجت استدسـت از دنیا بـشـو همکاسـه فغـفور بـاش
گـر تـرا بـخـشـنـد از دسـت سـلـیـمـان پـایـتـخـتدر تـلاش گوشـه ویران خـود چـون مور بـاش
مــور بـــی آزار دایــم خـــون خــود را مــی خــوردخانه پـر شهد می خواهی، بـرو زنبـور بـاش
بــدر ازبــیـمـاری مـنـت هـلـالـی گـشـتــه اســتاز فـروغ عـاریـت تــا مـی تــوانـی دور بــاش
تـا نسـازنـدت کـبـاب از چـشـم شـور اهل حـسـدهمچو عنقا صائب از چشم خلایق دور باش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج