فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٥٧: بلبل نگر که جانب گلزار می رود

بــلـبــل نـگــر کــه جــانـب گـلـزار مـی رودگـلگـونه بـین کـه بـر رخ گـلنار می رودمیوه تـمام گشتـه و بـیرون شده ز خویشمـنصـوروار خـوش بـه سـر دار مـی…

بــلـبــل نـگــر کــه جــانـب گـلـزار مـی رودگـلگـونه بـین کـه بـر رخ گـلنار می رود
میوه تـمام گشتـه و بـیرون شده ز خویشمـنصـوروار خـوش بـه سـر دار مـی رود
اشـکـوفـه بـرگ سـاخـتـه نـهـر نـثـار شـاهکـانـدر بــهـار شـاه بــه ایـثـار مـی رود
آن لـالـه ای چـو راهـب دل سـوخـتـه بـدرددر خون دیده غرق بـه کهسار می رود
نـه مــاه خــار کــرد فــغــان در وفــای گــلگل آن وفا چـو دید سـوی خـار می رود
ماندست چشم نرگس حیران بـه گرد بـاغکـاین جـا حـدیث دیده و دیدار مـی رود
آب حــیـات گـشــتــه روان در بــن درخــتچـون آتـشـی که در دل احـرار می رود
هر گـلرخـی کـه بـود ز سـرما اسـیر خـاکبـر عـشـق گـرمـدار بـه بــازار مـی رود
انـدر بــهـار وحــی خــدا درس عـام گـفـتبـنوشـت بـاغ و مرغ بـه تـکرار می رود
این طـالـبـان عـلـم کـه تـحـصـیل کـرده اندهر یک گرفـتـه خـلعـت و ادرار می رود
گـویی بـهار گـفـت کـه الـله مشـتـریسـتگـل جــنـدره زده بــه خـریـدار مـی رود
گـل از درون دل دم رحـمـان فـزون شـنـیـدزودتر ز جمله بی دل و دستار می رود
دل در بــهـار بــیـنـد هـر شــاخ جــفـت یـاریـاد آورد ز وصـل و ســوی یـار مـی رود
ای دل تــو مـفـلـسـی و خـریـدار گـوهـریآن جــا حــدیـث زر بــه خـروار مـی رود
نـی نـی حـدیـث زر بـه خـروار کـی کـنـنـدکان جـا حـدیث جـان بـه انبـار می رود
این نفس مطمئنه خموشی غذای اوستوین نفس ناطقه سوی گفتـار می رود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج